آنچه که مستمندان نیاز دارند، احساس دیده شدن و احترام از سوی دیگر اقشار جامعه، مهارت ورزی در جهت استعدادها، تغذیه کافی و آموزش.. تیم بلوطی معتقد است که می توان با ایجاد پلی بین افراد بی نیاز جامعه و نیازمندان فاصله زیاد فرهنگی و آموزشی، مهارتی و اقتصادی بین این دو را کمتر کرد. پس یکی از برنامه های آتی بلوطی پرداختن به این موضوع خواهد بود.