از الزامات اصلی داشتن زندگی بهتر، آشتی با طبیعت و محیط زیست است. چرا که ما نیز بخشی از آن و زاییده دست طبیعت هستیم، بنابراین چطور میتونیم انتظار زندگی سالم رو داشته باشیم در حالی که با منشاء خود بدرفتاری می کنیم؟ بلوطی شما رو با زوایای دیگری از ارتباط بین زندگی و طبیعت و محیط زیست آشنا خواهد کرد.. با ما باشید…..