در جهانی که جمعیت انسان ها به سرعت در حال افزایش است، گرفتن حق طبیعی حیوانات (حیات و زندگی بدون رنج) کار سخت تری خواهد بود. بنابرین در راستای زندگی بهتر و سالم تر، نیم نگاهی هم به حقوق حیوانات خواهیم داشت، چرا که بلوطی معتقد است انرژی های موجودات در کیفیت زندگی یکدیگر اثر دارد، بنابراین با سایر موجودات نیز همنوا خواهیم بود..